เกี่ยวกับโครงการ

 • หลักการและเหตุผล

      สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานหลักในการปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสุขภาพประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์ บุคลากร อย. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ ความก้าวหน้าเชิงวิชาการ ศึกษานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทันสมัยและถูกต้อง ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อผลิตผลงานวิชาการด้านการวิจัย /R2R/KM ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คบส.) จึงเห็นควรจัดเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ ความก้าวหน้า เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ กระตุ้นการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานให้เป็นแบบเชิงรุกโดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นไปสู่การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้บริโภค และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถพึ่งพาตนเองจาการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและให้บุคลากรเกิดแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. 2566 อย. เน้นส่งเสริมให้บุคลากร คบส. มีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการตั้งแต่ในเวทีระดับพื้นที่ ระดับภาคและก้าวสู่ระดับชาติ สนับสนุนและขยายขอบข่ายในการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการระดับชุมชนที่มีความตั้งใจในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัย มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจบานรากของประเทศและมุ่งสู่เศรษฐกิจระดับโลกผ่านโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ตามมิติเศรษฐกิจ BCG (Bioeconomy,Circular Economy,Green Economy) เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ผลิตงานวิชาการเพื่อพํฒนางาน คบส. (นำเสนอและประกวดผลงานวิชาการด้าน คบส.) เพื่อให้บุคลากรในงาน คบส. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในความสำคัญต่อการจัดทำผลงานวิชาการเพ่อการเผยแพร่และนำไปต่อยอดและเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในระดับรากหญ้าผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติให้เจริญก้าวหน้า และส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

  • เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่งานวิชาการ ผลงานวิจัย R๒R องค์ความรู้ใหม่ ๆ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของบุคลากรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
  • เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ผลิตผลงานวิชาการ/ R2R ที่มีคุณภาพในการพัฒนางาน คบส. สร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์

 • เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
  • มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ / นวัตกรรมทางวิชาการในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • มีผลงานวิจัย / R2R ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายและขับเคลื่อนการทำงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ
  เป้าหมายเชิงผลบัพธ์ (Outcome)
  • บุคลากรของ อย. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำองค์คงามรู้ที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
  • เครือข่าย คบส. ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มีขวัญกำลังใจและมีความภาคภูมิใจในการดำเนินงาน คบส. พร้อมในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
  • ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง